Voorwaarden / Rules / Bedingungen / Conditions

Ondergetekende verklaart : dat hij de reglementen van de tentoonstelling aanvaardt en zich eraan zal houden; dat hij de sportieve uitspraken van de KKUSH zal aanvaarden; dat bij mijn weten er geen infecties , noch besmettelijke ziekten heersen in mijn kennel; Door het inzenden van dit formulier verplicht hij/zij zich tot het betalen van het inschrijfgeld,zelfs indien hij/zij op de tentoonstelling afwezig blijft
Je soussigné declare : avoir pris connaissance des dispositions contenues dans les règlements de l’exposition et m’engage à m’y conformer; accepter la jurisdiction sportive de l’Urcsh; qu’a ma connaissance il n’existe pas de maladie infectueuse ou contagieuse dan mon élevage; Le versement du droit d’inscription devient exigible par le seul fait du renvoi du présent formulaire, indépendamment de la présence efective lors de l’exposition.
Ich Unterschreibe und erkläre dass ich die Zuchtschauordnung voll und ganz anerkenne;dass ik die sportliche Entscheidung des URCH anerkenne
Voor vreemde tentoonstellers:
De doorreis aan de Belgische grens is maar toegestaan aan honden voorzien van een gezondheidsgetuigschrift afgegeven door een dierenarts van het land van herkomst. Dit getuigschrift moet bewijzen dat hondsdolheid in dit land tenminste 6 maanden niet vastgesteld werd, ofwel dat de aangemelde hond tegen hondsdolheid tenminste 30 dagen voor de uitgifte van het getuigschrift gevaccineerd werd. Het is stellig aan te bevelen de honden die aan publieke bijeenkomsten deelnemen te laten inenten tegen alle besmettelijke ziekten zoals parvovirose, de ziekte van Carré, enz.
Verantwoordelijkheid: Het inrichtend comité neemt alle mogelijke voorzorgen om de reinheid en de goede verzorging te verzekeren van de honden aanwezig op de tentoonstelling, alsook voor alle voorwerpen die haar zouden toevertrouwd worden.Het bestuur kan echter niet de minste verantwoordelijkheid aanvaarden voor diefstal, verlies of schade berokkend hetzij aan de honden, hetzij aan de voorwerpen in de lokalen aanwezig. De bezoekers worden met nadruk verzocht zich niet te dicht bij de honden te begeven daar het bestuur alle verantwoordelijkheid bij beten of andere ongevallen afwijst. Alle in het reglement niet voorziene voorvallen en alle betwistingen betreffende de uitvoering ervan,zullen onmiddellijk en zonder mogelijkheid van beroep door het bestuur beslist worden. De BTCB is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. Uitstel of afschaffing: het inrichtend bestuur houdt zich het recht voor de tentoonstelling tot een latere datum te verschuiven of af te schaffen.
Aux exposants étrangers:
Le passage de la frontière n’est  autorisé qu’aux chiens munis d’un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel du pays de provenance attestant que la rage canine n’a pas été constatée dans ce pays depuis au moins 6  mois ou que le chien présenté a été vacciné contre la rage 30 jours au moins avant la date du certificat. A tous les exposants, il est d’ailleurs recommandé de faire vacciner à temps leurs chiens participant aux expositions contre toute malade infectieuse, telle que la parvovirose, la maladie de carré, etc… Responsabilité:Le comité organisateur prendra toutes les mesures possibles pour la propreté des chiens aux concours. Il n’entend accepter aucune responsabilité du chef des vols,pertes ou dammage causés soit aux chiens, soit aux objects déposés dans le local de l’exxposition pour quelque cause que ce soit. Tous les cas non prévus au règlement actuel en toutes contenstation relatives à son exécution seront jugés immédiatement par le comité de l’exposition . Le BTCB n'est pas responsable des accidents.
Suppression et remise: Le comité organisateur se réserve le droit de remettre ou supprimer l’exposition.
An die fremden Ausstellers:
Die Einreise nach Belgien wird nur den Hunden gestatter für die eine von einem amtlichen Tierartz des Her-kunftlandes ausgestelte Bescheinigung vorgelegt werden kann,die bestätigt dass Tollwut seit mindestens 6 Monaten n besagtem Lande nicht festgestlt worden ist bzw.dass der angemeldete Hund mindestens 30 Tage vor der Ausstellung dieser Bescheinigung gegen Tollwut  geimpft wurde. Allen Teilnehmern gibt man den Rat, Ihre Hunde rechtzitig gegen ansteckende Krankheiten wie Parvo-Staupe usw. Impfen zu lassen. Verantwortung: Der Organisatorische Ausschub kann in keiner Weise verantwortlich gemacht werden für Diebstahl, Verlust oder Schäden, sei es an den Hunden oder an Ibjecten in den Räumen der Austellung. Jeder Aussteller ist für eventuelle Schäden verantwortlich, die sein Hund verursachen könnte. Die BTCB is nicht verantwortlich für irgend welche Unfälle.
Abschaffung Oder Aufschub: Der Ausschub behält sich das Recht die Ausstellung abzusagen oder aufzuschieben.

BELANGRIJK: Alle inschrijvingen gebeuren BONA FIDE en onder de verantwoordelijkheid van de tentoonsteller. Elke onjuiste verklaring die aanleiding zou gegeven hebben tot het inschrijven van een hond in een klas waartoe hij niet gerechtigd is, brengt met zich de vernietiging van de bekomen uitslag en terugname van de prijzen welke de hond zou gewonnen hebben, en gebeurlijk de sanctie voorzien door het reglement van de KKUSH.
IMPORTANT: Tous les engagements sont faits BONA FIDE par les exposants et sous leur responsabilité. Toute déclaration inexacte, qui aura eu pour effet de faire figurer un chien dans une classe don’t l’acces aurait dû lui être interdit, entraînera l’annulation et la restitution des prix gagnés indûment et, éventuellement la sanction prévue par le règlement. du UCSH
WICHTIG: Alle Auskünfte sind BONA FIDE ,von den Ausstellern unter deren Verantwortung zu machen. Jede nicht richtige Erkläring die dazu führt, das der Hund in einer Klasse war wo er nicht hätte sein dürfen, hat eine Ungültigkeit zur Folge, und der so erhaltene Preis mub zurückgegeben werden. Dies zieht eine eventuelle Strafe laut Ordnung mit sich KKUSH.
? Gelieve de netheid van de zaal te respecteren
? Ruim de ongelukjes van je hond op en hou de omgeving rein. Laat je hond uit voor je de zaal betreedt.
POEPZAKJES TE VERKRIJGEN IN HET WINKELTJE.
? Het is verboden krijt e.d. te gebruiken in de zaal doe dit buiten !!
? Nous vous prions de respecter la propreté de la salle. Ramassez les petits accidents.
? Sortez vos chiens avant d’entrer la salle d’exposition.
DES SACHES SONT VENDUES AU STANDE DU CLUB
? Il est interdit de mettre poudre etc. sur votre chien à l’interieur de la salle. Faites-le d’hors !!
? Please take good care of the hall and keep it clean.
? Take your dog for a walk before entering the hall and clean up after your dog.
SANITARY BAGS ARE AVAILABLE AT THE CLUB SHOPIt is stricktly forbidden to put chalk on your dog inside the hall. You will have to do this outside !!